Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΕΙΣ ΤΡΟΥΛΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2017

Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΕΙΣ ΤΡΟΥΛΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2017
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Πασχάλιος Κατηχητικός Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ὅποιος εἶναι εὐσεβὴς καὶ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ, ἄς ἀπολαύσει τὸ ὡραῖο αὐτὸ καὶ λαμπρὸ πανηγύρι· ὅποιος εἶναι καλόγνωμος δοῦλος τοῦ Θεοῦ, μὲ εὐθυμία ἄς εἰσέλθει στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου του. Ὅποιος κουράσθηκε μὲ τὴ νηστεία, ἄς ἀπολαύσει τώρα τὴν ἀναταμοιβή· ὅποιος ἐργάσθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα, ἄς δεχθεῖ σήμερα τὴ δίκαιη πληρωμή· ὅποιος ἦλθε μετὰ τὴν τρίτη ὥρα, μὲ εὐχαρίστηση, ἄς γιορτάσει· ὅποιος ἔφθασε μετὰ τὴν ἕκτη ὥρα, ἄς μὴ ἔχει καμμιὰ ἁμφιβολία, γιατὶ δὲν πρόκειται νὰ ζημιωθεῖ· ὅποιος καθυστέρησε καὶ ἔφθασε τὴν ἕνατη ὥρα, ἀς προσέλθει χωρὶς δισταγμοὺς· ὅποιος, τέλος, ἔφθασε τὴν ἑνδέκατη ὥρα, ἄς μὴ φοβηθεῖ τὴν ἀργοπορία. Ἐπειδὴ ὁ Κύριος εἶναι φιλότιμος, δέχεται τὸν τελευταῖο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸν πρῶτο· ἀναπαύει ἐκεῖνον ποὺ ἐργάσθηκε ἀπὸ τὴν ἑνδέκατη ὥρα, ὅπως ἐκεῖνον ποὺ ἐργάσθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα. Καὶ τὸν στερνὸ ἐλεεῖ καὶ τὸν πρῶτο θεραπεύει, καὶ σ' ἐκεῖνον δίνει καὶ σὲ τοῦτον κάνει χάρη, καὶ τὰ ἔργα δέχεται, καὶ τὴ γνώμη παραδέχεται· καὶ τὴν πράξη τιμᾶ καὶ τὴν πρόθεση ἐπαινεῖ. Ἐλᾶτε, λοιπὸν, ὅλοι στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου μας, καὶ πρώτοι καὶ δεύτεροι ἀπολαῦστε τὸν μισθὸ. Πλούσιοι καὶ πένητες σὰν ἀδέλφια χορεύτε. ὅσοι κρατηθήκατε καὶ ὅσοι παρασυρθήκατετὴν ἡμέρα τιμῆστε. Ὅσοι νηστέψατε καὶ ὅσοι δὲν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Τὸ τραπέζι εἶναι γεμᾶτο, ἀπολαῦστε ὅλοι. Τὸ μοσχάρι εἶναι ἄφθονο, κανεὶς νὰ μὴ φύγει πεινασμένος. Ὅλοι ἀπολαῦστε τὸ συμπόσιο τῆς πίστεως· ὅλοι ἀπολαῦστε τὸν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητας. ἄς μὴ θρηνεῖ κανεὶς γιὰ τὴν φτώχεια, γιατὶ φανερώθηκε ἡ βασιλεία γιὰ ὅλους· ἄς μὴ κλαίει κανένας γιὰ ἁμαρτίες, γιατὶ ἡ συγχώρηση ἐξῆλθε ἀπ' τὸν τάφο τοῦ Κυρίου. Ἄς μὴ φοβᾶται κανεὶς τὸν θάνατο, γιατὶ μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρα· τὸν ἔσβησε ἄν καὶ νεκρὸς· λαφυραγώγησε τὸν ᾄδη, Ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε στὸν ᾌδη· τὸν πίκρανε, καθώς γεύθηκε τὴν σάρκα Του. Αὐτὸ προφητεύοντας ὁ Ἡσαϊας φώναξε: "Ὁ ᾌδης πικράθηκε, ὅταν σὲ συνάντησε κάτω". Πικράθηκε, γιατὶ καταργήθηκε· πικράθηκε, γιατὶ ἐμπαίχθηκε· πικράθηκε, γιατὶ νεκρώθηκε· πικράθηκε, γιατὶ καθαιρέθηκε· πικράθηκε, γιατὶ δεσμεύθηκε. Ἔλαβε σῶμα ἀνθρώπου καὶ συνάντησε Θεὸ· ἔλαβε χῶμα καὶ συνάντησε οὐρανὸ. Ἔλαβε ἐκεῖνο ποὺ ἔβλεπε καὶ ἔπεσε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔβλεπε. Ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ κεντρί σου; ποῦ εἶναι ᾌδη ἡ νίκη σου; Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ σὺ ἔπεσες κάτω. Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ οἱ δαίμονες ἔπεσαν. Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ ἄγγελοι χαίρονται. Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ ἡ ζωὴ κυριαρχεῖ. Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ κανένας νεκρὸς στὸ μνῆμα του. Γιατὶ ὁ Χριστὸς ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς, "ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο", ἔγινε ἀρχὴ γιὰ τοὺς νεκροὺς. Σ' αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη στοὺς ἀτέλειωτους αἰῶνες· ἀμὴν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: